รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายอธิคม เติบศิริ

นายอธิคม เติบศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High Distinction),Armstrong University, USA
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009), Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 4/2016), Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Executive Education Program, Harvard Business School Harvard University, USA
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2554-2556
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 30 กันยายน 2557  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)
 • 1 ตุลาคม 2557-31 สิงหาคม 2562 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 1 กันยายน 2562-ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด