รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Holding (%) 0.000939

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK
  (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013),
  Company Secretary Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14
  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรสำหรับผู้ บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  (องค์การมหาชน)
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania,
  USA
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 13 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 30 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
  กรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 สภากาชาดไทย
 • 29 กันยายน 2563 - 22 ธันวาคม 2563
  กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการบัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด ประจำปี 2563
 • 8 มิถุนายน 2563 - 20 กรกฎาคม 2564
  ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • 12 ธันวาคม 2561 - 12 พฤษภาคม 2563
  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • 1 พฤษภาคม 2561 - 16 กรกฎาคม 2563
  นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • 11 เม.ย. 2561 - 31 กรกฎาคม 2563 
  กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 6 ตุลาคม 2560 - 29 ก.ย. 2563 
  คณะกรรมการบริหารสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1 ตุลาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2563
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  (รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง
  ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2558 - 1 ตุลาคม 2561       
  กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • พฤศจิกายน 2558 - กันยายน 2560
  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการจัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่น

 • กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
 • ประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และประธานคณะผู้บริหารกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการฝ่ายบัตรนำโชค ร้านสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  งานกาชาด ประจำปี 2565
 • คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565”
 • ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2565” สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการจัดหาทุน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมของมูลนิธิสวนหลวง ร.9
 • กรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • ที่ปรึกษา สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี
 • กรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คณะที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)
 • กรรมการที่ปรึกษา ในคณะกรรมการหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
 • กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • กรรมการ มูลนิธิไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9
 • ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
 • ประธานกรรมการ มููลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • กรรมการ PTIT Council of Trustees สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน
 • นายกสมาคมสโมสรพนักงานกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-ลาว
 • อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย