รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Holding (%) 0.000939

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK 
  (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013), Company Secretary Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA
 • PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

ประสบการณ์การทำงาน

 • ต.ค. 2552 - พ.ค.2554 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
 • พ.ค. 2554 - ต.ค. 2556 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
 • พ.ย. 2556 - ก.ย. 2557 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
 • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.
 • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560       
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท.
 • ต.ค. 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง
 • ต.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2563
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
 • 13 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)