รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
Holding (%) 0.001009
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 6
 • หลักสูตร CMA - Greater Mekong Subregion (CMA - GMS) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร PTT - HBS Leadership Development Program II,  Harvard Business School
 • หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program (ELP), The Wharton School, University of Pennsylvania
 • หลักสูตร Executive Program for Senior Management (EX - PSM) รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 279/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557-2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร ปตท.
 • 2559-30 กันยายน 2561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี
 • 1 ตุลาคม 2561 -ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)