รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายวุฒิกร สติฐิต

นายวุฒิกร สติฐิต (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
Holding (%) 0.000813
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท M.S. (Industrial & System Engineering) ,Ohio University, U.S.A.
 • ปริญญาโท M.B.A (การเงิน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • Leadership Development Program 3 (LDP3), PLLI
 • Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • Senior Executive Education Program, SIBA 2017 วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Leadership Development Program 2 (LDP2), PLLI
 • Director Certification Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Senior Executive Program, SASIN 2011 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทริ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ก.ค. 2554 - 31 ต.ค. 2557 
  ผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.
 • 1 พ.ย. 2557 - 31 ต.ค. 2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.
 • 1 พ.ย. 2558 - 31 ม.ค. 2562
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.
 • 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด