รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

นายกฤษณ์ อิ่มแสง (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
Holding (%) 0.000350
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification program (DCP 139/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Development Program สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปตท.
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - 2554
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ปตท.
 • 2555 - 2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น ปตท.
 • 2556 - 2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง ปตท.
 • 2558 - 31 มกราคม 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท.
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 ธันวาคม 2560
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ปตท.
 • 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคน 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท.
 • 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
 • 1 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด