รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายดิษทัต ปันยารชุน

นายดิษทัต ปันยารชุน (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท Political Science, National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 206/2015), Ethical Leadership Program (ELP 19/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า ณ University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 63) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 • หลักสูตร Making the CEO's of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2 
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2555-2558
  ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT)
 • 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559
  ผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2559 -30 กันยายน 2561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2561 -ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT)