รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ

น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.) Columbia University School of Law, USA
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001),
  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 38/2017),
  Ethical Leadership Program (ELP 15/2019),
  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019),
  Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP3) รุ่นที่ 4 ปี 2019 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD) รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2561
  สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 ปี 2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมายองค์กร ปตท.
 • 1 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)