รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
Holding (%) 0.001009
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 279/2019),
  Strategic Board Master Class (SBM 9/2020),
  Strategic Board Master Class (SBM 9/2020),
  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 28/2022)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร CMA-Greater Mekong Subregion (CMA-GMS) (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร PTT-HBS Leadership Development Program II, Harvard Business School
 • หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program (ELP), The Wharton School,
  University of Pennsylvania
 • หลักสูตร Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3
  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร E-learning CFO’s Refresher Course 2020 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา: RoLD 2020 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  (องค์การมหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2561
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ 
 • กรรมการ Lotus Pharmaceutical Company Limited
  (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งไต้หวัน)

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยสิริเมธี
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธีด้านการเงินและงบประมาณ
 • กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย