รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร APAC Energy Transition Leadership Program (A-ETLP/2022), GE Crotonville, USA
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) ปี 2562
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) ปี 2557
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2564
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ 
 • -