รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่

ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science, Petroleum Engineering, The University of Texas, Austin
 • ปริญญาโท M.B.A (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2564
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่นๆ

 • กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด