รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) รุ่นที่ 9
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Sloan School of Management,
  Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10
  สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
 • หลักสูตร Leadership Development Program,
  Management Development Program 3 (MDP 3) Business Management,
  Management Development Program 3 (MDP 3) People Management,
  Advanced Management Program (AMP3) Business & People management,
  สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) ประเทศจีน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงการพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2564
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด
กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี