รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Leadership Development Program, MDP III Business Management, MDP III People Management, Advanced Management Program (AMP) 3 – Business and People Management สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) ประเทศจีน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2564
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงการพื้นฐาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด