รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายนพดล ปิ่นสุภา

นายนพดล ปิ่นสุภา (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
Holding (%) 0.001519
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2554),
  Financial Statement for Director (FSD 12/2554)

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD),
  Lausanne, Switzerland
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption…International Cases and Practices, (14 ตุุลาคม 2558)
  สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Mitsui-Harvard Business School Global Management Academy 2015 Japan - USA
 • G-20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา: RoLD 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 3 กรกฎาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 3 กรกฎาคม 2563
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561
  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • -

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติม สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • กรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)