รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายนพดล ปิ่นสุภา

นายนพดล ปิ่นสุภา (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
Holding (%) 0.002255
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรอบรมด้านนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) ปี 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • G - 20Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
 • Mitsui - Harvard Business School HBS - Global Management Academy 2015 Japan and USA
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19/2557 วิทยาลัยการยุติธรรม
  สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • Breakthrough Program for Senior Executives International Leading Business School (IMD) Lausanne
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146/2554), Financial Statement for Director (FSD 12/2554)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2553 - 2555
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2557
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2561
  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
 • ตุลาคม 2558 - มกราคม 2562
  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน 2559 - มกราคม 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กุมภาพันธ์ 2562- พฤศจิกายน 2563 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 1 ธันวาคม 2563- 30 กันยายน 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาวเอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด