รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายสุชาติ ระมาศ

นายสุชาติ ระมาศ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล
Holding (%) 0

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 22/2563 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28/2562
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (2562) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13/2557
 • หลักสูตร Management Development Program III (2556) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Advance Management Program II (2556) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
 • หลักสูตร Executive Development Program (2554) สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 - 30 กันยายน 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ปตท.
                             

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)