รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Engineering (Industrial & Manufacturing Systems Engineering),
  The University of Missouri - Columbia, U.S.A.
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP10/2019) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IDP)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - 2561 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและควบคุมความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
 • 2561 - 30 กันยายน 2563
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 • 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน ปตท.
 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน ปตท.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด