รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
Holding (%) 0
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Engineering (Industrial & Manufacturing Systems Engineering),
  The University of Missouri, Columbia, USA
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IDP)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2561 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและควบคุมความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • อุปนายก สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย