ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

เครือข่ายด้านความยั่งยืน

แนวทางการจัดการ

ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายด้านความยั่งยืนที่ไม่จำกัดเฉพาะภายใน กลุ่ม ปตท. เท่านั้น แต่เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบัน และสมาคมต่างๆทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ได้แก่ การบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนต่อไป


ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับประเทศ

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายต่างๆ เช่น สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (Petroleum Institute of Thailand), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries : F.T.I.), สภาธุรกิจตลาดทุนไทย องค์กรธุรกิจเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD), สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย (Thai Listed Companies Association), มูลนิธิโลกสีเขียว (Green World Foundation), สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute Club), สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute), สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) , สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand : GCNT) เป็นต้น

จากการความร่วมมือของเครือข่ายด้านความยั่งยืน ในระดับประเทศ ดังกล่าว ปตท.ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ณ พื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงของประเทศที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้รับการสนับสนุนในการประกาศผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ได้รับการสนับสนุน BOI


ความร่วมมือเครือข่ายด้านความยั่งยืนในระดับสากล

ปตท.ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ สภานักธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD) ซึ่งเป็นเครือข่ายของซีอีโอจากทั่วโลกในบริษัทที่มีอุดมการณ์ "คิดไปข้างหน้า" เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีของ UNGC ซึ่งครอบคลุมในด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบในประเทศที่กลุ่ม ปตท. ประกอบกิจการอยู่ ด้วยการสนับสนุนหลักการของ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 10 ข้อของ UNGC ที่กลุ่ม ปตท. ยึดปฏิบัติ


ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 2555เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UNGC ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ในฐานะสมาชิก ปตท.ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าประจำปี (Communication on Progress: COP) หรือรายงานความยั่งยืนประจำปี ให้ UNGC เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน


กลุ่ม ปตท. บริหารจัดการความยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการกำกับดูแล และดำเนินงานตามแนวทางของกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนหลักการ 10 ประการของ UNGC หนังสือแสดงความมุ่งมั่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


หลักการ 10 ประการของ UNGC

สิทธิมนุษยชน

หลักการที่ 1 : สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากล
หลักการที่ 2 : หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน

หลักการที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
หลักการที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
หลักการที่ 5 : ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
หลักการที่ 6 : ส่งเสริม สนับสนุน และหาแนวทาง เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ

สิ่งแวดล้อม

หลักการที่ 7 : สนับสนุนแนวทางการป้องกันในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 8 : จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 9 : ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านการทุจริต

หลักการที่ 10 : ดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต การกรรโชกและการให้สินบนทุกรูปแบบ


รายงานความก้าวหน้าปี 2561

CriterionDescriptionPage
1 The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units. 18-23
2 The COP describes value chain implementation. 4-5, 16-17, 28-29
3 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of human rights. 41
4 The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles. 41
5 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration. 41
6 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of labor. 41
7 The COP describes effective management systems to integrate the labor principles. 41
8 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labor principles integration. 41
9 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of environmental stewardship. 56-64
10 The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles. 56-64
11 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship. 33, 56-64
12 The COP describes robust commitment, strategies or policies in the area of anti-corruption. 18-23
13 The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principles. 21-23
14 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption. 22
15 The COP describes core business contributions to UN goals and issues. 12-15
16 The COP describes strategic social investments and philanthropy. 42
17 The COP describes advocacy and public policy engagement. 12-15
18 The COP describes partnership and collective action. 14-15, 22-23, 32, 58-60
19 The COP describes CEO commitment and leadership. 2-3
20 The COP describes Board adoption and oversight. 18-19
21 The COP describes stakeholder engagement. 8-9, 26-27

PTT’s UNGC Communication on Progress 2018ค่าสมาชิกสถาบันต่างๆที่ ปตท. เข้าร่วมเป็นสมาชิก

องค์กรชนิดค่าสมาชิก (บาท)
2558255925602561
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมการค้า 235,400 235,400 - 241,820
หอการค้าไทย สมาคมการค้า 24,610 24,610 24,610 24,610
สภาหอการค้านานาชาติ (ICC)​ สมาคมการค้า 21,400 32,100 - -
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)​ อื่นๆ 2,570,865 2,850,824 2,683,264 2,671,976
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)​ อื่นๆ 4,027,995.89 3,984,318.53 3,790,557.11 3,946,381.8
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อื่นๆ - 7,009.35 2,140,000 2,461,000
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA)​ อื่นๆ 7,490 7,490 - 7,490
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)​ อื่นๆ 250,000 250,000 250,000 -
องค์การพลังงารระหว่างประเทศ (IEA/AMF)​ อื่นๆ - - - -
Asia Business Council (ABC) อื่นๆ - - - -
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (TECDA )​ อื่นๆ - - - -
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF)​ สมาคมการค้า 6,386,400 - - -
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TRECA)​ อื่นๆ - - - -
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)​ อื่นๆ - 7,490 - -
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)​ อื่นๆ - - 250,000 -
สมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC)​ สมาคมการค้า - - 100,000 -
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UN Global Compact อื่นๆ 350,000 358,000 356,900 676,854.20

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ปี2558255925602561
หน่วย: บาท 13,874,160.89 7,757,241.88 9,595,331.11 10,030,132

จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับเเรก ได้แก่ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT), จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับเเรก ได้แก่ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT), จำนวนค่าสมาชิก 5 อันดับเเรก ได้แก่ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT), สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UN Global Compact และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรประเภทไม่เเสวงหาผลกำไร มูลนิธิ และสมาคมการค้า เป็นต้น