ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดย ปตท. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

 • ประเทศ (หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางความคิด องค์กรเอกชน และนักการเมืองส่วนกลาง)
 • สังคมชุมชน (หมายถึง ชุมชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน สถาบันการศึกษา NGO สื่อมวลชน และนักการเมืองท้องถิ่น)
 • ผู้ถือหุ้น (หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นิติบุคคล และสถาบันที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์)
 • ลูกค้า (หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค)
 • คู่ค้า (หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางธุรกิจ)
 • พนักงาน (หมายถึง พนักงานกลุ่ม ปตท.)

ปตท. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารประเด็น การจัดการข้อร้องเรียน และการศึกษาวิจัย เพื่อระบุประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังได้ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนงาน/โครงการที่จะจัดทำ เพื่อจัดทำแผนการลดผลกระทบ กำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการบริษัท


พันธกิจและแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
พันธกิจช่องทางการมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความสนใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การดำเนินงานที่สำคัญ
ประเทศ สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การประชุมรายเดือนเพื่อรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามนโยบายด้านพลังงาน
 • การจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพลังงานทุก 1-2 เดือน
 • การเยี่ยมชมพื้นที่ประกอบการของ ปตท. รายไตรมาส
 • การทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน (สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ) รายเดือน
 • การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน รวดเร็ว ตรงตามกำหนด
 • การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
 • การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม เข้าถึงได้
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
 • การขยายสถานีบริการน้ำมันเข้าไปในสถานที่ห่างไกล รวมถึงถนนสายรองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานมากขึ้น
สังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการพบปะหารือประชุมสัมมนา ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน รายเดือน
 • การร่วมมือกับสังคมชุมชนผ่านสถาบันและมูลนิธิต่างๆ เช่น สถาบันปลูกป่า ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • การลงพื้นที่ของพนักงานมวลชนสัมพันธ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทุกสัปดาห์
 • การส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพ
 • การส่งเสริมด้านการศึกษา
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • การจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม เข้าถึงได้
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
 • การขยายสถานีบริการน้ำมันเข้าไปในสถานที่ห่างไกล รวมถึงถนนสายรองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานมากขึ้น
ผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การจัดประชุม Analyst Meeting ทุกไตรมาส
 • รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายไตรมาส
 • การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับ ตลท. (Opportunity Day) รายไตรมาส
 • การสร้างผลตอบแทนที่ดี
 • การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • การคิดค้นพัฒนาพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C รายปี
 • ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (PTT Call Center 1365)
 • การให้บริการหลังการขาย
 • คุณภาพของสินค้า และบริการ
 • ราคาของสินค้า และบริการที่เหมาะสม
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 • การสัมมนาคู่ค้าประจำปี
 • การสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้าต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการทำธุรกิจกับ ปตท. รายปี
 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 • การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสายโซ่อุปทาน ได้แก่
  • พนักงานจัดหา ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
  • คู่ค้าที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
  • พนักงานหน่วยงานอื่นภายใน ปตท. ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้ค้า/ผู้รับเหมา
พนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารและพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ การประชุม Townhall และสื่อสังคมออนไลน์ (PTT Workplace)
 • การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์รายเดือน
 • การสำรวจความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสองทางประจำปี
 • ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • การบริหารสายอาชีพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
 • การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน
 • เพิ่มหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของพนักงานเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ
 • จัดทำแผนการปรับปรุงเพื่อยกระดับความผูกพันในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มบุคลากร
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล