สมัครงานกับ ปตท.

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศของเรา
งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่

THE WAY WE WORK

การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจพลังงานที่เป็นรากฐานความมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศมายาวนานกว่า 40 ปี รวมไปถึงการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายคือ ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ ปตท.

  • สามารถทำงานในหลายหน้างานที่ต้องใช้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
  • คิดวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหลากหลายรุ่นและประสบการณ์
  • ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
  • มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
  • บริหารงานทางด้านการทำธุรกิจ การให้บริการ การต่อรองเพื่อเป้าหมายที่หวังผลได้
  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และทำให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
  • คำนึงถึงธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • รับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้ใจกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ถือหุ้น ประชาชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

LIFE@PTT

ปตท. ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของพนักงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เกษียณหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

บริษัทได้จัดเตรียมระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายสำหรับพนักงานทุกคน เช่น ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ระบบประกันสุขภาพ ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปตท. ระบบสวัสดิการถูกใจที่ให้พนักงานนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองตามที่ต้องการมาเบิกได้ ระบบการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และระบบส่วนลดน้ำมัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ปตท.ยังจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพของตัวเองไว้ให้พนักงานอย่างครบครันในพื้นที่สำนักงานใหญ่ ทั้งกองแพทย์ฯ ที่มีแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำเปิดให้บริการทุกวัน Fitness สระว่ายน้ำ โรงยิม และยังตั้งอยู่ใกล้กับสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ พนักงานสามารถเดินไปออกกำลังกายหลังเลิกงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

GROWTH

ปตท. เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างสูงที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุด

บริษัทจัดเตรียมระบบดูแลความก้าวหน้าของพนักงาน (Career Development) ไว้สำหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเปลี่ยนหน้างานได้หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพที่ต้องการและเหมาะสมกับตัวเอง และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ ปตท. ยังมีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการเรียนโดดเด่นในระดับเกียรตินิยม และทุนการศึกษาสำหรับพนักงานในประเภทต่างๆ

บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT LEADERSHIP AND LEARNING INSTITUTE: PLLI) เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่พัฒนาตามเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ของการเรียนรู้อีกด้วย

CARE&SHARE

นอกจาก ปตท. จะมุ่งสร้างสรรค์ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจพลังงานและประเทศไทยแล้ว ภารกิจสำคัญของ ปตท. กว่า 40 ปีที่ผ่านมายังรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โครงการ Our Kung Bang Kachao โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรางวัลลูกโลกสีเขียวที่ดำเนินโครงการกับชุมชนทั่วประเทศมากว่า 20 ปี

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

สมัครงานกับเรา

สมัครงาน

ฝึกงาน

เพิ่มเติม