สื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตาม ​​พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

**หมายเหตุ การนำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปตท. ไปใช้หรือเผยแพร่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง
View :