Media

ราคา NGV ย้อนหลัง

Media

ราคา NGV ย้อนหลัง

วันที่-เวลา

PTT NGV

16 ต.ค. 2563 00:01 13.83

- เป็นราคาขายปลีกในเขต กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)

- ราคา NGV เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)