Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

07.08.2563
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมเปิดตัว Digital Platform “Smart EIA Regulatory Screening System” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของประเทศ