Media

ราคา NGV ย้อนหลัง

Media

ราคา NGV ย้อนหลัง

วันที่-เวลา

PTT NGV

16 ม.ค. 2564 00:01 13.35

- เป็นราคาขายปลีกในเขต กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)

- ราคา NGV เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)