สื่อประชาสัมพันธ์

ราคา NGV ย้อนหลัง

สื่อประชาสัมพันธ์

ราคา NGV ย้อนหลัง

วันที่-เวลา

PTT NGV

16 ก.ย. 2565 00:00 16.59

- เป็นราคาขายปลีกในเขต กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)

- ราคา NGV เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)