สื่อประชาสัมพันธ์

ราคา NGV ย้อนหลัง

สื่อประชาสัมพันธ์

ราคา NGV ย้อนหลัง

วันที่-เวลา

PTT NGV

16 มิ.ย. 2567 00:01 18.15

- เป็นราคาขายปลีกในเขต กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น (ถ้ามี)

- ราคา NGV เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)