สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

ผลการดำเนินงานกลุ่ม ปตท. ครึ่งแรกปี 64 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 63 จากปริมาณการขายและราคาปิโตรเลียม-ปิโตรเคมีที่ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก

11 สิงหาคม 2564

  ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564  กลุ่ม ปตท. มีรายได้  533,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2564  จำนวน 55,419 ล้านบาท หรือร้อยละ 12  ส่วนใหญ่จากรายได้ของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น  โดยกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้  (EBITDA) ในไตรมาส 2 ปี 2564  มีจำนวน 113,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 10  และมีกำไรสุทธิ จำนวน 24,578 ล้านบาท ลดลง 8,010 ล้านบาท หรือร้อยละ 25  จากกำไรสุทธิ จำนวน 32,588 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564

  ผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2564 เปรียบเทียบกับครึ่งแรกของปี 2563 กลุ่ม ปตท. มีรายได้จากการขายจำนวน 1,011,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกของปี 2563 จำนวน 186,201 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 จากเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากปีก่อน EBITDA ในครึ่งแรกของปี 2564 มีจำนวน 216,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129,570 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100  และมีกำไรสุทธิจำนวน 57,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,667 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100 จากครึ่งแรกของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 10,499 ล้านบาท