สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

กลุ่ม ปตท. ผนึกกำลังแสดงศักยภาพไทย ในการประชุม APEC 2022 ชูแนวคิดพลังงานแห่งอนาคต ขับเคลื่อนนวัตกรรมขับเคลื่อนสังคม สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล

18 พฤศจิกายน 2565
          กลุ่ม ปตท. พันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี 2565 ของไทย (APEC Communication Partners) ร่วมกับองค์กรชั้นนำ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Igniting Life’s Potential” จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต ใน 4 แนวคิดหลัก สะท้อนศักยภาพด้านพลังงานแห่งอนาคต และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตผู้คนในหลายมิติ พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

 
Power Innovation and Living Solution

          ทิศทางพลังงานแห่งอนาคต มุ่งสู่พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม รับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ผ่านการดำเนินธุรกิจ EV Ecosystem ครบวงจร ภายใต้ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร  อาทิ EVme แพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย on-ion ผู้ให้บริการธุรกิจสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และ NUOVO PLUS ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟต ภายใต้แบรนด์ G-Cell ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่ SemiSolid แห่งแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึง Swap & Go แพลตฟอร์มธุรกิจผู้ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ
          
นอกจากนี้ แสดงความพร้อมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโครงการ WangChan Valley (วังจันทร์วัลเลย์จ.ระยอง เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต ในแนวคิด Smart Natural Innovation Platform เมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อผลักดันประเทศไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ และพัฒนานวัตกรรมเฉพาะด้าน โดย กลุ่ม ปตท. และพันธมิตรด้านนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสาธารณูปโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


Fostering Wellness

          การดำเนินธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ผ่านการวิจัย พัฒนาสินค้า และบริการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ด้วยธุรกิจใหม่ ภายใต้บริษัท Innobic Asia เพื่อเป็นแกนนำด้าน Life Science ต่อยอดความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ มาสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ มุ่งเน้นธุรกิจด้าน Pharmaceutical  การวิจัยพัฒนายา วัคซีน และโมเลกุลมณีแดง Nutrition การผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อต่อยอดในธุรกิจอาหาร การลงทุนในธุรกิจอาหารทางเลือก Plant Based Food ภายใต้แบรนด์ alt.  และ Medical Device & Technology การวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น วัสดุปิดแผลภายใต้แบรนด์ Inaqua หรือ ผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัย IniCare
          นอกจากนี้ นำเสนอแนวคิดการต่อยอดใช้องค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานและวัสดุหมุนเวียน ทั้งการนำความเย็นจากกระบวนเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ในการผลิตมาปรับใช้เพาะปลูกพืชเมืองหนาว สตรอว์เบอร์รี Harumiki การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากการแปรรูปเยื่อกาแฟและของเหลือใช้ สู่สินค้าภายใต้แบรนด์ moRE สร้างอนาคตวัสดุหมุนเวียนที่ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมโลก
 

Innovate Low Carbon Society

          ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งลดคาร์บอน สร้างพื้นที่สีเขียว แสดงเจตนารมณ์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย กลุ่ม ปตท. ตั้งเป้าหมายบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ให้เร็วกว่าเป้าหมายของประเทศ พร้อมผลักดันการดำเนินธุรกิจมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการปลูกป่าเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกทางธรรมชาติ โดยในนิทรรศการได้มีกิจกรรมให้ความรู้การปลูกป่า เมล็ดพันธุ์ไม้ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของต้นไม้แต่ละชนิดด้วยตนเอง ผ่านการสแกน QR Code

 
Advancing Future Capabilities for All

          แนะนำโครงการ “นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งชุมชน ส่งเสริมภาคการเกษตรของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ยกระดับไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรม กลุ่ม ปตท. มาใช้ การเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตผ่านกระบวนการแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางตลาด (Smart Marketing) และการส่งเสริมคุณค่าทรัพยากรในท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ใน 48 ชุมชนนำร่อง รวม 29 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งจัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ช่วยขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน อาทิ “ฟิล์มพลาสติกคลุมโรงเรือนกระจายแสง” ของ GC ช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสง และการเจริญเติบโตของพืช  “โดรนเจ้าเอี้ยง” จาก PTTEP โดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรงของเกษตรกร “ปุ๋ยนาโนซิงค์ออกไซด์” จาก IRPC เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม“โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ” ที่ใช้ระบบ IoT ช่วยบริหารจัดการระบบน้ำและเก็บข้อมูล จาก ThaiOil  “เทคโนโลยี Solar Cell จาก GPSC เพื่อจัดการพลังงานที่ในพื้นที่ห่างไกล


          นอกจากแนวคิดสำคัญที่มุ่งสะท้อนทิศทางพลังงานแห่งอนาคต และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงชีวิตของคนไทย แสดงศักยภาพประเทศไทยในมิติต่างๆที่จัดแสดงแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG  โดยใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสามารถหมุนเวียนนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ รวมถึงการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุดอีกด้วย