สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

สตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์อะกิฮิเมะ กับความลับที่โตด้วยความเย็นจาก LNG

สตรอว์เบอร์รี่สายพันธุ์อะกิฮิเมะ กับความลับที่โตด้วยความเย็นจาก LNG

🍓 สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์อะกิฮิเมะ กับความลับที่โตด้วยความเย็น LNG

💬 กลุ่ม ปตท. ได้นำพลังงานความเย็นจาก LNG มาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช และผลไม้เมืองหนาว อย่างสตรอว์เบอร์รี และยังนำไปใช้ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

❄ LNG (Liquefied Natural Gas) คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพ โดยลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ -160°C ให้อยู่ในรูปของเหลว เพื่อสะดวกในการขนส่งโดยไม่ต้องวางท่อส่งก๊าซฯ ถึงกัน

ในการปลูกสตรอว์เบอร์รีที่จังหวัดระยอง
• ปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะระบบปิด เพราะต้องการควบคุมสภาพแวดล้อม

• ควบคุมอุณหภูมิในระดับ 17 - 25 ºc ไว้ตลอดทั้งปี

• ควบคุมปริมาณความชื้น และแสงแดด

• ย้ายลงแปลงปลูกเมื่อต้นกล้าอายุครบ 30 วัน

• ติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศเพื่อตรวจหาความชื้นสัมพัทธ์

• สตรอว์เบอร์รีสายพันธุ์อะกิฮิเมะ แบรนด์ Harumiki

กลุ่ม ปตท. ยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีอาชีพ จากการปลูกสตรอว์เบอร์รีอีกด้วยหละคร้าบ 💙