สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ครั้งแรกของโลก! การรักษามะเร็งเต้านมด้วย “ภูมิคุ้มกันบำบัด”

ครั้งแรกของโลก! การรักษามะเร็งเต้านมด้วย “ภูมิคุ้มกันบำบัด”
ครั้งแรกของโลก! การรักษามะเร็งเต้านมด้วย “ภูมิคุ้มกันบำบัด”

มะเร็งเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2018 พบว่า ในทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง จะมีหญิงไทยเป็น “มะเร็งเต้านม” เพิ่มขึ้น 2.2 คน หรือเฉลี่ยมากถึง 53 คน/วัน หากได้รับการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะมีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี มากกว่า 80% ซึ่งการรักษามะเร็งนั้นมีความซับซ้อน ส่วนมากการรักษามักจำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี เป็นต้น

วิธีการรักษา ”มะเร็งเต้านม” ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด แห่งแรกของโลก

-ปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม เป็นที่แรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในการรักษามะเร็งเต้านม ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เดนไดรติก (Dendritic Cell Vaccines หรือ DC Vaccine) เป็นหนึ่งในการรักษาที่ใช้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย นอกจากมะเร็งเต้านมแล้ว DC Vaccine ยังมีศักยภาพที่จะรักษามะเร็งชนิดอื่นได้อีกเช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งรังไข่ และมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยครับ
โดยมีเทคโนโลยี DC Vaccine ของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม เป็นก้าวสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ในการรักษาโรคมะเร็ง

-ทางกลุ่ม ปตท. และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยพัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีนี้จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม 📝 ลงนามความร่วมมือเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Regional Center สำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด” ขึ้น

-ตามที่ ปตท. ได้จัดตั้ง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ทางด้าน Life Science หรือชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยโดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัท Life Science ชั้นนำในภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศ

-สำหรับความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรมีเป้าหมายสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจัดตั้งศูนย์กลางทางด้าน DC Vaccine ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งแบบ Personalized Medicine ในประเทศไทย เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการพิเศษแก่หน่วยงาน หรือองค์กรด้านสาธารณสุข ภายในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียด้วยเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่ซับซ้อน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ อีกทั้งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจด้าน Life Science ตลอดจนเจตนารมณ์ และวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของ ปตท. ที่มุ่งร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

-นอกจากนี้ ปตท. ผ่านบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ยังได้สนับสนุนเงินจำนวน 12 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม เพื่อทำการวิจัยและทดลองการรักษามะเร็งเต้านมให้คนไข้ด้วยเซลล์ฯ เพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลที่มากขึ้น และปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น