สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ

ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ

1. ช่วยลดการกัดเซาะของตลิ่งลำน้ำ
2. ใช้ทำการเกษตร บริเวณใหล้เคียงได้ตลอดทั้งปี
3. เก็บกักความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน
4. ช่วยเก็บกักน้ำในบริเวณฝาย และพื้นที่เหนือฝาย

เพื่อน ๆ เห็นไหมว่าฝายชะลอน้ำมีประโยชน์มากมายเลยนะ ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราควรใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะ