Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. จับมือ สผ. เปิดตัว Digital Platform พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นครั้งแรกของประเทศ

07 สิงหาคม 2563
     นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ (ขวา) พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ซ้าย) ร่วมเปิดตัว Digital Platform “Smart EIA Regulatory Screening System” สำหรับกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้าน EIA ของประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของ ปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน