รู้จักกับ ปตท.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รู้จักกับ ปตท.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม


การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อน หลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1

Accountability

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ การกระทำของตนเอง สามารถชี้แจง และอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

2

Responsibility

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3

Equitable treatment

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้

4

Transparency

ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้่และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5

Vision to create Long-term Value

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว

6

Ethics

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ