สานพลังเพื่อสังคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สานพลังเพื่อสังคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง และบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดทุกช่วงวัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะและความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นของเยาวชนต่อการดำเนินชีวิต สร้างความพร้อมสู่สังคมในศตวรรษที่ 21ศิลปกรรม ปตท.

ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับตั้งแต่ทศวรรษแรกของการดำเนินงาน โดยเริ่มต้นการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงของเรา” โดย มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยผ่านศิลปะ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ศิลปกรรม ปตท. ได้ดำเนินมาอย่าง ต่อเนื่องมากกว่าสามทศวรรษ และมีโอกาสเป็นเวทีการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ยาวนานต่อเนื่องเวทีหนึ่งของประเทศไทย บ่มเพาะศิลปิน บุคลากรในวงการศิลปะ และการศึกษาศิลปะของ ประเทศอีกทั้งเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในเวทีการประกวดระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง


สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์

กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน และร่วมจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 กลุ่ม ปตท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด และพระราชทานชื่อของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษา ว่า“โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามลำดับ

สถาบันวิทยสิริเมธี
มีความหมายว่า“สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์”เป็นสถาบันอุดม ศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ ช่วยขับ เคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทาง ด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการ วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัย วิจัยชั้นนำของโลกในปี พ.ศ 2578


โรงเรียนกำเนิดวิทย์
มีความหมายว่า “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์และนักนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศในอนาคต โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้กับประเทศไทย

รู้จักกับสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้ที่นี่

https://www.vistec.ac.th/
https://www.kvis.ac.th/

โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่ม ปตท.

กลุ่ม ปตท. เห็นความสำคัญของทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระยอง เขต 1 และ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการ “โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่ม ปตท.” เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เกิดโรงเรียนหรือห้องเรียนต้นแบบ มีเป้าหมายหลักคือ “บ่มเพาะครู” เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน กระบวนการพิจารณาแบบองค์รวม โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL (Problem Based Learning) และ PLC (PLC-Professional Learning Community) เป็นเครื่องมือโรงเรียนต้นแบบ แห่งศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่ม ปตท. นำร่องใน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง ปัจจุบันขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายเพื่อสร้าง ความพร้อมให้กับเยาวชน


มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิขึ้น จำนวน 2 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานสถาบันวิทยสิริเมธี และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ให้กับ ประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ และ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (Power of Learning Foundation) ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงปลูกฝังความรักความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่เยาวชนติดตามเรื่องราวดีๆของมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ เพิ่มเติม
https://www.powerofinnovation.or.th/
https://www.poweroflearning.or.th/


การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

นอกจากนี้ ปตท. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา มุ่งเน้นการสร้างทักษะ โอกาส และแรงบันดาลใจ แก่เยาวชนรวมทั้งผู้ขาดโอกาสในสังคม ได้แก่การร่วมมือกับสมาคมและสโมสรกีฬา เพื่อฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ (Training) ร่วมสร้างเวทีการแข่งขัน เพื่อให้มีความพร้อมสู่เวทีการเเข่งขันสากล(Tournament) ขณะเดียวกันได้นำกองเชียร์ไทยร่วมเป็นพลังและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเวทีระดับสากล (Thai Cheer)