สานพลังเพื่อสังคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สานพลังเพื่อสังคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปตท. จึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง และบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดทุกช่วงวัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมทักษะและความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นของเยาวชนต่อการดำเนินชีวิต สร้างความพร้อมสู่สังคมในศตวรรษที่ 21

สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์

กลุ่ม ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้กับประเทศ ที่เน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน และร่วมจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 กลุ่ม ปตท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด และพระราชทานชื่อของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษา ว่า“โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามลำดับ

สถาบันวิทยสิริเมธี 
มีความหมายว่า“สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์”เป็นสถาบันอุดม ศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ ช่วยขับ เคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทาง ด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการ วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัย วิจัยชั้นนำของโลกในปี พ.ศ 2578

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 
มีความหมายว่า “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์และนักนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศในอนาคต โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้กับประเทศไทย

รู้จักกับสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้ที่นี่

https://www.vistec.ac.th/ 
https://www.kvis.ac.th/

โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่ม ปตท.

กลุ่ม ปตท. เห็นความสำคัญของทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระยอง เขต 1 และ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการ “โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่ม ปตท.” เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เกิดโรงเรียนหรือห้องเรียนต้นแบบ มีเป้าหมายหลักคือ “บ่มเพาะครู” เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน กระบวนการพิจารณาแบบองค์รวม โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL (Problem Based Learning) และ PLC (PLC-Professional Learning Community) เป็นเครื่องมือโรงเรียนต้นแบบ แห่งศตวรรษที่ 21 โดย กลุ่ม ปตท. นำร่องใน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง ปัจจุบันขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายเพื่อสร้าง ความพร้อมให้กับเยาวชน

การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

นอกจากนี้ ปตท. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา มุ่งเน้นการสร้างทักษะ โอกาส และแรงบันดาลใจ แก่เยาวชนรวมทั้งผู้ขาดโอกาสในสังคม ได้แก่การร่วมมือกับสมาคมและสโมสรกีฬา เพื่อฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ (Training) ร่วมสร้างเวทีการแข่งขัน เพื่อให้มีความพร้อมสู่เวทีการเเข่งขันสากล(Tournament) ขณะเดียวกันได้นำกองเชียร์ไทยร่วมเป็นพลังและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันเวทีระดับสากล (Thai Cheer)

ศิลปกรรม ปตท.

ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับตั้งแต่ทศวรรษแรกของการดำเนินงาน โดยเริ่มต้นการประกวดศิลปกรรม ปตท. ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงของเรา” โดย มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทยผ่านศิลปะ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ศิลปกรรม ปตท. ได้ดำเนินมาอย่าง ต่อเนื่องมากกว่าสามทศวรรษ และมีโอกาสเป็นเวทีการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ยาวนานต่อเนื่องเวทีหนึ่งของประเทศไทย บ่มเพาะศิลปิน บุคลากรในวงการศิลปะ และการศึกษาศิลปะของ ประเทศอีกทั้งเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในเวทีการประกวดระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง