สานพลังเพื่อสังคม

ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สานพลังเพื่อสังคม

ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จากจุดเริ่มต้น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ในปี 2537 ที่ ปตท. ไม่เพียงฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เคยถูกทำลาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลับคืนให้กับประเทศ แต่ยังสร้างความตื่นตัว ตระหนักในความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ และสานต่อเจตนารมณ์ในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาป่าให้ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม โดยป่าปลูกทั่วประเทศได้รับการดูแลรักษาป่าระยะยาว จากเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอบแปลงปลูกป่า รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าที่ขยายผลต่อมา ได้แก่ โครงการลูกโลกสีเขียว จึง เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อค้นหาเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคล ชุมชน เยาวชน ที่มีผลงานในด้านการอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า และโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ซึ่งขยายผลสู่ชุมชนหยั่งรากสร้างองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และขยายแนวทางการดำเนินงานผ่านเครือข่ายที่สำคัญ ดังนี้


สถาบันลูกโลกสีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียว เริ่มต้นขึ้น ในปี 2542 หลังจากที่ ปตท. ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ และเรียนรู้ว่าการปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้นั้น จะต้องต้องปลูกป่าในใจคนด้วย  สถาบันลูกโลกสีเขียว จึงเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของ ปตท. ที่ต้องการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและให้กำลังใจแก่ผู้คน ชุมชน เยาวชนไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ และทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบให้กับสังคม

นอกจากนี้ ในบทบาทของสถาบัน มีการดำเนินงานเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ และงานวิจัยไปยังประชาชนที่สนใจต่อยอดใช้ประโยชน์นำมาสู่เป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้ที่ https://www.greenglobeinstitute.com


โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า

คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ ทำหน้าที่เป็นปอดผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งนับวันต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในพื้นที่

กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้ง โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ขณะเดียวกัน กลุ่ม ปตท. เป็นหลักขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบสานพลังความร่วมมือ (Social Collaboration) เพื่อระดมความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชน รวม 34 องค์กร ภายใต้ชื่อโครงการ OUR Khung Bang Kachao กำหนดเป้าหมายร่วม และแบ่งการทำงานตามความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ขององค์กรต่างๆ บูรณาการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเติบโต อย่างสมดุล เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของการสานพลังความร่วมมือ ได้ที่ http://www.ourkhungbangkachao.com/