สานพลังเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม

สานพลังเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม

เช่นเดียวกับการลงทุนทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. แสวงหารูปแบบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวของสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ ปตท. ยังขยายผลโครงการระบบก๊าซชีวภาพฯ โดยการถอดบทเรียนจากโครงการระบบก๊าซชีวภาพฯ ตำบลท่ามะนาว หรือท่ามะนาวโมเดล ไปยังอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี ตำบลคำแคน จังหวัดขอนแก่น และตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนลดการพึ่งพาพลังงานหลักและแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากมูลสุกร ซึ่งใน ปัจจุบันชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงานท้องถิ่นปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ โดยเชื่อมโยงไปกับสายโซ่ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ได้แก่ โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิต กาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงาน โดยพัฒนาอาชีพให้เป็นบาริสต้า เป็นต้น

https://sarnpalung.pttgrp.com