สานพลังเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม

สานพลังเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม

เช่นเดียวกับการลงทุนทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. แสวงหารูปแบบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวของสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ ปตท. ยังขยายผลโครงการระบบก๊าซชีวภาพฯ โดยการถอดบทเรียนจากโครงการระบบก๊าซชีวภาพฯ ตำบลท่ามะนาว หรือท่ามะนาวโมเดล ไปยังอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี ตำบลคำแคน จังหวัดขอนแก่น และตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนลดการพึ่งพาพลังงานหลักและแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากมูลสุกร ซึ่งใน ปัจจุบันชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงานท้องถิ่นปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ โดยเชื่อมโยงไปกับสายโซ่ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ได้แก่ โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิต กาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงาน โดยพัฒนาอาชีพให้เป็นบาริสต้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพ  ได้แก่ โครงการ PTT Group Lounge เน้นการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ และโครงการ PTT Day Care ที่เปิดบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก แก่พนักงาน กลุ่ม ปตท. พร้อมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านจากสมาคมแม่บ้านการรถไฟแห่งประเทศไทย

https://sarnpalung.pttgrp.com