สานพลังเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม

สานพลังเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม

เช่นเดียวกับการลงทุนทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. แสวงหารูปแบบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวของสังคมและชุมชน

กลุ่ม ปตท. จัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ของ กลุ่ม ปตท. ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความยั่งยืน นอกจากนี้ยังถือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ โดยเชื่อมโยงไปกับสายโซ่ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.  ได้แก่ โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและผลิตกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าทำงานโดยพัฒนาอาชีพให้เป็นบาริสต้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการสร้างอาชีพ ได้แก่ โครงการ PTT Group Lounge เน้นการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ และโครงการ PTT Day Care ที่เปิดบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก แก่พนักงาน กลุ่ม ปตท. พร้อมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านจากสมาคมแม่บ้านการรถไฟแห่งประเทศไทย

https://sarnpalung.pttgrp.com