สานพลังเพื่อสังคม

สานพลังเพื่อสังคม SUSTAINABLE GROWTH FOR ALL

สานพลังเพื่อสังคม

สานพลังเพื่อสังคม SUSTAINABLE GROWTH FOR ALL

การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ตั้งอยู่บนฐานการพึ่งพาตนเองของประเทศมาตั้งแต่เริ่มต้น จากจุดประสงค์ แรกในการพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน ต่อยอดสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศ และยังคงเป็นเป้าหมายการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ปตท. จึงมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ ส่งเสริมชุมชน ให้มี ศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเน้นใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญขององค์กร มาพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคมด้วยหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมดูแล ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลในการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน (3P) นอกเหนือจากบทบาทองค์กรธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายสร้างความมั่นคง ทางพลังงาน และเป็นฐานความมั่นคงแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ (Prosperity) ปตท. เน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคมในระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ ครอบคลุมใน 2 มิติ สำคัญ ได้แก่ มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) มุ่งเน้นการ เสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมิติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Planet) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ กับการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ