สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

NGV

NGV

ถาม : กรณีเกิดก๊าซรั่วในรถที่ติดตั้ง NGV ผู้ขับขี่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร

ตอบ :

กรณีเกิดก๊าซรั่ว ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการปิดวาล์วที่ถังก๊าซ
2. เปลี่ยนเลือกเชื้อเพลิงมาใช้น้ำมันแทนการใช้ก๊าซ
3. ให้ขับรถกลับไปหาอู่ติดตั้งเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข

ถาม : รถที่ติดตั้ง NGV ถ้าวิ่งระยะทางไกลจะสามารถใช้ก๊าซอย่างเดียวตลอดได้หรือไม่ หรือต้องใช้สลับกับน้ำมัน และถ้าต้องใช้สลับกัน จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าควรสลับใช้ตอนไหน?

ตอบ :
ปกติแล้วรถที่ติดตั้ง NGV จะสตาร์ทด้วยน้ำมันก่อนแล้วจึงค่อยตัดเป็นก๊าซ NGV และผู้ใช้รถควรสลับมาใช้น้ำมัน เมื่อใกล้ถึงที่หมาย

ถาม : การสมัครบัตร Fleet card ต้องทำอย่างไร และติดต่อหน่วยงานใด

ตอบ :

1. กรณีเป็นลูกค้า NGV ซึ่งต้องการบัตร Fleet card เพื่อเติม NGV อย่างเดียว ติดต่อส่วนบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537 5881
2. กรณีเป็นลูกค้าน้ำมัน ซึ่งต้องการใช้บัตร Fleet card เพื่อเติมน้ำมัน และ NGV รวมถึงซื้อน้ำมันหล่อลื่น
ติดต่อส่วนพัฒนาระบบและสถานีบริการ โทร. 0 537 2434-5 หรือ 0 2537 2446

ถาม : ถ้าบัตรทองสูญหายหรือชำรุด ต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง สำหรับกรณีรถส่วนบุคคลและนิติบุคคล?

ตอบ :

ขั้นตอนการทำบัตร กรณีบัตรสูญหายและหรือชำรุด

กรณีบัตรหาย ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1.1 ใบแจ้งความที่สถานีตำรวจ (ตัวจริง)(ระบุว่า บัตรเดิมก๊าซ NGV ทะเบียนรถ ..... หาย)
1.2 สำเนารายการจดทะเบียนรถ
1.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมทำบัตรใม่ 100 บาท/ ใบ/ คัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ห้องการเงิน เวลา 9.00-16.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
1.4 นำใบเสร็จชำระเงินมาติดต่อรับบัตรที่ห้องทำบัตรเติมก๊าซ NGV อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น1 เพื่อทำการออกบัตรใหม่

หมายเหตุ:
*   กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องนำสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเพิ่มมาด้วย
** กรณีเจ้าของรถไม่ได้เป็นผู้แจ้งความเอง ให้เซ็นใบมอบอำนาจให้ผู้ไปแจ้งความแทนด้วย

กรณีบัตรชำรุด
นำบัตรเก่าที่ชำรุด พร้อมสำเนารายการจดทะเบียนรถ ติดต่อที่ห้องทำบัตรเติมก๊าซ NGV อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น1
เพื่อทำบัตรใหม่ทดแทน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีบัตรหายหรือชำรุด สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด และไม่สะดวกมารับบัตรเอง
แฟกซ์เอกสารสำเนาใบสลิปการโอนค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท/ ใบ/ คัน
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อ และทะเบียนรถของลูกค้า แล้วแฟกซ์เอกสาร มาที่เบอร์แฟกซ์ 0 2537 3888

หมายเหตุ:
*   กรณีที่เป็นนิติบุคคล กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเพิ่มมาด้วยนิติบุคคล
** กรณีโทรแจ้งยืนยันการส่งเอกสาร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2537 3777

ถาม : การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประจำปีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และเหมือนกันทุกที่หรือไม่?

ตอบ :
เอกสารที่ใช้ในการตรวจสภาพประจำปี คือ สำเนาทะเบียนรถ โดยทุกที่จะใช้เอกสารเหมือนกันหมด

ถาม : จะขอรับแผนที่สถานีบริการ NGV ปตท. ได้ที่ใดบ้าง และต้องติดต่อหน่วยงานใด?

ตอบ :
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องทำบัตรเติมก๊าซ NGV อาคารปตท.สำนักงานใหญ่ ชั้น 1
หรือสามารถตรวจสอบด้วยตัวเอง ได้จาก website และ Mobile App "PTT Life station"

ถาม : จะสามารถเติมก๊าซ NGV ได้หรือไม่ ขณะเกิดฝนตกฟ้าร้อง?

ตอบ :
กรณีฝนตกฟ้าร้อง ลูกค้าก็ยังสามารถเติมก๊าซได้ เพราะทางสถานีบริการมีระบบรองรับความปลอดภัย
โดยมีสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันเวลาเกิดฟ้าผ่า และบริเวณตู้จ่ายก็มีการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัย
แต่ในกรณีที่บางสถานีไม่เติมก๊าซให้นั้น เนื่องจากขณะนั้นอาจจะมีฝนตกหนัก และมีฝนสาดมาที่ตู้ POS ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะทำให้ตู้ POS เปียกและไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นทางสถานีจะหลีกเลี่ยงการเติมก๊าซในช่วงเวลาดังกล่าว
ในปัจจุบัน ปตท.ทยอยติดตั้งตู้ครอบเครื่องPOS
เพื่อไม่ให้โดนน้ำเวลามีฝนตกซึ่งจะพิจารณาติดตั้งมในสถานีที่มีรถยนต์ที่รอเติมก๊าซเป็นจำนวนมากก่อน

ถาม : เพราะเหตุใดบางสถานีบริการ NGV จึงเกิดปัญหาแรงดันก๊าซต่ำ?

ตอบ :

เนื่องจากสถานีบริการ NGV ณ เวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่มีรถเข้าเติมก๊าซเต็มทุกหัวจ่าย ส่งผลทำให้แรงดันในการจ่ายก๊าซลดลง
เป็นเหตุให้รถของลูกค้าสามารถเติมก๊าซได้น้อยลง โดยส่วนใหญ่ ทางสถานีจะทำการปิดหัวจ่ายบางหัวจ่ายเป็นการชั่วคราว

ถาม : ราคาเนื้อก๊าซในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด?

ตอบ :
ปตท. มีหลักเกณฑ์ในการคิดราคาก๊าซ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 5/2545 และครั้งที่ 7/2550
หากสถานีบริการอยู่ในระยะห่างในรัศมีไม่เกิน 50 กม. จะไม่คิดค่าขนส่งก๊าซ แต่ถ้าสถานีบริการนั้นอยู่ระยะห่างในรัศมีมากกว่า 50 กม.
จะมีการคิค่าขนส่งเข้าไปในราคาก๊าซ เพิ่มขึ้นตามระยะห่างจากสถานีหลัก

ถาม : ปตท.มีนโยบายในเรื่องของการปัดเศษสตางค์อย่างไร?

ตอบ :

ปตท.ได้ส่งหนังสือประกาศแจ้งไปยังสถานีบริการ NGV ทุกแห่ง ในเรื่องของหลักเกณฑ์การปัดเศษสตางค์ให้เป็นธรรม และเป็น
ไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากพบว่าสถานีใดไม่ปฏิบัติตาม ก็สามารถแจ้งเป็นเรื่องร้องเรียนมายัง ปตท.
เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป ผ่านทาง PTT call center 1356ติดต่อ NGV กด 5

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดข้อผิดพลาดในการทอนเงิน ปัจจุบันมีการแสดงยอดเงินทอนในใบเสร็จรับเงิน
หลังจากที่ลูกค้ามีการจ่ายค่าก๊าซแล้ว

ถาม : ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากสถานีบริการที่มีคำว่า "พิมพ์ซ้ำ" หมายความว่า?

ตอบ :
ใบกำกับภาษีที่มีคำว่าพิมพ์ซ้ำนั้น จะเป็น "ใบแทน/ใบรับสินค้า" ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกแทนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ถาม : หากได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง?

ตอบ :
กรณีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ตัวจริงที่ต้องการแก้ไข สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน

ถาม : หากใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีชำรุดหรือสูญหาย?

ตอบ :
กรณีใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีชำรุดหรือสูญหาย ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอออกใบแทน/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมแนบใบเสร็จ
รับเงิน/ใบกำกับภาษี (กรณีชำรุด) หรือใบแจ้งความเป็นหลักฐาน (กรณีสูญหาย) สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน

ถาม : ถังก๊าซ NGV ในปัจจุบันมีขนาดเท่าไหร่บ้าง แต่ละขนาดสามารถบรรจุก๊าซได้กี่กิโลกรัม?

ตอบ :

ถังก๊าซ NGV ขนาดต่างๆ ที่นิยมใช้กับรถแต่ละประเภทในประเทศไทย มีดังนี้

ขนาดถังก๊าซ NGV ปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV กลุ่มรถที่ใช้ จำนวนถังที่ใช้
60 ลิตร 12 กก. รถตู้ 2 ใบ/คัน
70 ลิตร 14 กก. รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ใบ/คัน
100 ลิตร 20 กก. รถแท็กซี่ 1 ใบ/คัน
145 ลิตร 28-29 กก. รถขนาด 6 ล้อขึ้นไป 6-8 ใบ/คัน

ถาม : หากต้องการทราบรายชื่อ และที่อยู่ของผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจและทดสอบ NGV สามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหน?

ตอบ :
สามารถค้นหารายชื่อผู้ติดตั้ง ผู้ตรวจและทดสอบ NGV (อ้างอิงกรมการขนส่งทางบก) ได้ด้วยตัวเอง

ถาม : ก๊าซ NGV คุณภาพใหม่ คืออะไร รถทั่วไปสามารถเติมเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้งานได้เลยหรือไม่?

ตอบ :
ก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ หรือ NGV Plus สำหรับรถยนต์เฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการค่าพลังงานความร้อนดัชนีวอบบี้ (Wobbe Index : WI) ระหว่าง 44 – 52 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร (MJ/m3) โดยก๊าซชนิดนี้ มีจุดเด่นในการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่รถ NGV ให้มีอัตราเร่งดี วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีสถานีฯ ที่จำหน่ายก๊าซ PTT NGV Plus ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ NGV พรรณี เพาเวอร์ จ.ปทุมธานี สถานีบริการ NGV สุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จ.สระบุรี และสถานีบริการ NGV ปตท. น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในอนาคต ปตท. มีแผนเพิ่มจำนวนสถานีจำหน่ายก๊าซ NGV ชนิดพิเศษ ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ หากรถทั่วไปต้องการเติมก๊าซชนิดนี้ ต้องได้รับการปรับจูนเครื่องยนต์ให้รองรับก๊าซชนิดนี้ก่อน

ถาม : จะทราบวันหมดอายุของถังก๊าซ CNG ได้อย่างไร

ตอบ :
เนื่องจากถังก๊าซแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานแตกต่างกัน ตามผู้ผลิต ดังนั้นผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของถังได้จากเครื่องหมายที่แสดงอยู่ที่ถังก๊าซ ตัวอย่างเช่น DO NOT USE AFTER 05/2026 ซึ่งแสดงว่า ถังใบนี้ไม่สามารถใช้ได้หลังจาก เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2569

ถาม : หากต้องการขอเพิ่มโควตาการเติมต่อครั้ง เนื่องจากติดถังใบใหญ่หรือติดมากกว่า 1 ใบ สามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้ ต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ :
ทำได้ โดยลูกค้าเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นที่ห้องบัตรสุขุมวิท 62
1. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. ใบขับขี่สาธารณะ ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. บัตรประจำตัวผู้ขับรถ (บัตรเหลือง) ตัวจริงพร้อมสำเนา
4. หนังสือรับรองการตรวจสอบการติดตั้ง NGV ครั้งล่าสุด ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. สำเนาทะเบียนรถหน้าต่อภาษีปีล่าสุด ตัวจริงพร้อมสำเนา
**ห้องบัตรเปิดทำการ จันทร์ - พฤหัสฯ 9:00 - 16:00 น. ศุกร์ 9:00 - 15:00 น. พักกลางวัน 12:00 - 13:00 น. **
ยกเว้นลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเป็นไฟล์ Scan เอกสารมาได้ แต่ขอให้ส่งรูปรถที่ขอเพิ่มโควต้ามาด้วย

ถาม : กรณีใช้บัตรส่วนลดแท็กซี่ส่วนบุคคล สามารถใช้บัตรส่วนลดนอกพื้นที่ที่กำหนดได้หรือไม่?

ตอบ :
สามารถใช้บัตรส่วนลดได้ ณ สถานี NGV นอกพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ หรือตามพื้นที่ให้บริการที่ ขสมก. กำหนด) ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น ไปส่งผู้โดยสารนอกพื้นที่ที่กำหนด แต่หากตรวจพบกรณีที่มีการใช้บัตรส่วนลดผิดวัตถุประสงค์ เช่น เจตนาใช้บัตรส่วนลดนอกพื้นที่ที่กำหนดเป็นประจำ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บัตรส่วนลด

ถาม : บัตรส่วนลดราคา NGV มีวันหมดอายุหรือไม่ หากหมดอายุ สามารถต่ออายุได้อย่างไร?

ตอบ :
ไม่มีวันหมดอายุ แต่ทั้งนี้เงื่อนไขการให้ส่วนลดเป็นไปตามนโยบายของ กบง. แต่หากผู้ใช้บัตรฯ ไม่สามารถรูดบัตรได้ สามารถแจ้งบัตรชำรุด และขอทำใหม่ได้
**ห้องบัตรเปิดทำการ จันทร์ - พฤหัสฯ 9:00 - 16:00 น. ศุกร์ 9:00 - 15:00 น. พักกลางวัน 12:00 - 13:00 น.**

ถาม : ทำไม NGV ขายเป็นกิโลกรัม ?

ตอบ :
เนื่องจาก NGV เป็นก๊าซที่เบากว่าอากาศ ต้องอัดด้วยแรงดันสูงที่จะทำให้มีปริมาณก๊าซมากพอที่จะเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยอัดให้ได้ปริมาณที่มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร (m3) โดยที่ 1 m3 ใกล้เคียงกับ 1 กิโลกรัม เราจึงขายก๊าซ NGV กันเป็นหน่วย กิโลกรัม