สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

นักลงทุน

นักลงทุน

ถาม : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท.

ตอบ :
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ถาม : ธุรกิจหลักของบริษัท ปตท. คืออะไร?

ตอบ :

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินงานเอง ประกอบด้วย

  • กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่จัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซธรรมชาติ และจัดจำหน่าย
  • กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบธุรกิจด้านการจัดหา การนำเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ (Out-Out Trading) คลอบคลุมน้ำมันดิบ คอนเดนเสทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ มีการให้บริการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน และการจัดหาเรือขนส่งต่างประเทศ เพื่อช่วยในการแสวงหาโอกาสและเพิ่มมูลค่าทางการค้าของผลิตภัณฑ์

2. ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

  • ธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”) ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเป็นหลัก
  • ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ประกอบด้วยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์
  • ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“PTTOR”) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ครอบคลุมการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันปตท. และตลาดขายส่งน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 และการตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing) ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน และเรือขนส่ง เป็นต้น
  • ธุรกิจไฟฟ้า ดำเนินการโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ดำเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และดำเนินการผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)