สื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปตท.

สื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปตท.

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

4. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
4.1.ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 4.2.ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 4.3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน 4.4. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 4.5. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 4.6. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงาน