ความยั่งยืน

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดการ

กลุ่ม ปตท. ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้าน SSHE ของปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร และตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กร โดยเน้นการดำเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ 1.) การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อลดรอยเท้านิเวศตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต และ 2.) การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรมีมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทชั้นนำระดับโลก


ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ปี 2563
  • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide: SO2)
  • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen: NOx)
  • ปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs)
อัตราการเพิ่มการระบายมลพิษทางอากาศเป็นศูนย์
ปริมาณของเสียอันตรายที่กำจัดโดยวิธีการฝังกลบ ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่กำจัดโดยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์*
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก **การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. ลง 20% เมื่อเทียบกับการดำเนินงานโดยปกติ ภายในปี 2573
การใช้น้ำ

ลดปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และควบคุมปริมาณน้ำใช้ไม่ให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้น้ำสูง

โดย กลุ่ม ปตท. กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ปฏิบัติการ และในอาคารสำนักงาน ดังนี้

  • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide: SO2)
  • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen: NOx)
  • ปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs)

หมายเหตุ :

ไม่รวมของเสียอุตสาหกรรมจากการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานราชการไม่อนุญาตให้ส่งของเสียอุตสาหกรรมกำจัดด้วยวิธีอื่น
2. กรณีไม่สามารถนำของเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีในประเทศรองรับ
ทั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
**ในปี 2561กลุ่ม ปตท. มีการทบกวนเป้าหมายการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (PTT Group Greenhouse Gas & Climate Target) เพื่อให้สอดคล้องตาม กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Clean & Green Strategy)


นอกจากนี้ ปตท. ยังได้พัฒนาระบบการติดตาม และจัดการกฎหมายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลกฎหมาย และข้อปฏิบัติด้าน QSHE สำหรับกลุ่ม ปตท. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก อีกทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทันท่วงที


นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.