รู้จักกับ ปตท.

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

การจัดการองค์กร

ปตท. มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย บนฐานการดำเนินงานที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปตท.ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การตรวจสอบภายใน

การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน

เยี่ยมชม