รู้จักกับ ปตท.

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชม

รู้จักกับ ปตท.

ประกาศงดรับคณะเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอกชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อยังพื้นที่ปฎิบัติงานของ ปตท. จึงจำเป็นต้องของดรับคณะเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ ปตท. เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ กรุณาแจ้งความสนใจมายัง pttvisit@pttplc.com โดย ปตท. จะติดต่อกลับไปเมื่อเปิดรับคณะเยี่ยมชมฯตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30 - 16:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 2. ขอความร่วมมือเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จำนวนอย่างน้อย 30 ท่าน และไม่เกิน 180 ท่าน
 3. เวลาการรับเยี่ยมชม

- ช่วงเช้า  เวลา 09.30 - 11.30 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.

 1. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
 1. แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งแบบฟอร์มขอเยี่ยมชมกิจการฯ
 2. กรุณาแนบหนังสือแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการในระบบโดย นำเรียนถึง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือ ประกอบด้วย
  1. วัตถุประสงค์ และหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม
  2. วันและเวลาที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชม
  3. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  4. รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน พร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
  5. ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email address
 1. หัวข้อที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดให้เข้าเยี่ยมชม
 • การบริหารจัดการองค์ความรู้
 • นวัตกรรมองค์กร
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 • การปลูกฝังค่านิยมองค์กร / ค่านิยมองค์กร SPIRIT
 • ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 • การดำเนินงานด้านพลังงาน
 • ทิศทางการลงทุนธุรกิจกลุ่ม ปตท.
 • Enterprise Risk Management
 • Performance Management
 • Investment Governance
 • การบริหารผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท.
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านกฎหมายของ ปตท.
 • การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบของ ปตท.
 • การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของ ปตท.
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
 • 5ส และ 5ส Digital
 • PTT Quality 4.0 , PIC 4.0
 • การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • Productivity Improvement
 • ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท.
 • BCM
 • ระบบการจัดการคุณภาพ
 • การประเมินผลองค์กรตามระบบ SEPA
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม
 • การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ ปตท.
 • การบริหารและจัดการความเสี่ยง
 • การควบคุมภายใน ของ ปตท.
 • Governance, Risk and Control (GRC)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารและระบบสารบรรณ
 • ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประเด็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาองค์กร
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • อื่นๆ (โปรดระบุหัวข้อในหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม)
 1. หากมีหลายหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมภายในวันและเวลาเดียวกัน ปตท.ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกหน่วยงานตามเหมาะสม
 2. การขอเข้าเยี่ยมชมของท่านจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการยืนยันจากทาง ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 3. กรณีผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยกว่า 30 คน ปตท. ขอพิจารณารวมกลุ่มกับคณะเยี่ยมชมที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชมภายใต้หัวข้อเดียวกัน
 4. หากต้องการรวมกลุ่มกับคณะเยี่ยมชมที่ได้รับการยืนยันแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ pttvisit@pttplc.com