รู้จักกับ ปตท.

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชม

รู้จักกับ ปตท.

ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30 - 16:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 2. เปิดรับคณะกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 30-60 ท่าน/คณะ
 3. เวลาการรับเยี่ยมชม

- ช่วงเช้า  เวลา 09.30 - 11.30 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.

 1. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
 1. แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งแบบฟอร์มขอเยี่ยมชมกิจการฯ
 2. กรุณาแนบหนังสือแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการในระบบ โดยนำเรียนถึง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือ ประกอบด้วย
  1. วัตถุประสงค์ และหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม
  2. วันและเวลาที่ประสงค์เข้าเยี่ยมชม
  3. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  4. รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน พร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
  5. ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email address
 1. หัวข้อที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดให้เข้าเยี่ยมชม
 • การบริหารจัดการองค์ความรู้
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • การปลูกฝังค่านิยมองค์กร / ค่านิยมองค์กร SPIRIT
 • ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 • การดำเนินงานด้านพลังงาน
 • ทิศทางการลงทุนธุรกิจกลุ่ม ปตท.
 • Enterprise Risk Management
 • Performance Management
 • Investment Governance
 • การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของ ปตท.
 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุุคคล
 • การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • Productivity Improvement
 • ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท.
 • ระบบการจัดการคุณภาพ
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม
 • การบริหารและจัดการความเสี่ยง
 • การควบคุมภายใน ของ ปตท.
 • Governance, Risk and Control (GRC)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 • ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประเด็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาองค์กร
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
 • อื่นๆ (โปรดระบุหัวข้อในหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม)
 1. หากมีหลายหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมภายในวันและเวลาเดียวกัน ปตท.ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกหน่วยงานตามเหมาะสม
 2. การขอเข้าเยี่ยมชมของท่านจะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการยืนยันจากทาง ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 3. หากมีข้อซักถามสามาถติดต่อได้ที่ pttvisit@pttplc.com