รู้จักกับ ปตท.

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชม

รู้จักกับ ปตท.

ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30 - 16:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 2. เปิดรับคณะนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 40-50 ท่าน ต่อ 1 คณะ
 3. เวลาการรับเยี่ยมชม

- ช่วงเช้า  เวลา 09.30 - 11.30 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 15.30 น.

 1. ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
 1. แจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ส่งแบบฟอร์มขอเยี่ยมชมกิจการฯ
 2. กรุณาแนบหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการในระบบ เรียน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือ ประกอบด้วย
  1. วัตถุประสงค์ และหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม
  2. วันและเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม
  3. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  4. รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน พร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
  5. ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email address
 1. หัวข้อที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดให้เข้าเยี่ยมชม
 • การบริหารจัดการองค์ความรู้
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • การปลูกฝังค่านิยมองค์กร (SPIRIT)
 • ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุุคคล
 • การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ระบบการบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต
 • ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
 • ภาพรวมการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม (CSR)
 • การบริหารและจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ของ ปตท. (GRC)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 • ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • อื่นๆ (โปรดระบุหัวข้อในหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม)
 1. หากมีหลายหน่วยงานแจ้งความต้องการเข้าเยี่ยมชมภายในวันและเวลาเดียวกัน ปตท.ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกหน่วยงานตามเหมาะสม
 2. การขอเข้าเยี่ยมชมจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทาง ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 3. หากมีข้อซักถามสามารถสอบถามได้ที่ pttvisit@pttplc.com
 4. โปรดระบุอีเมลและเบอร์ผู้ติดต่อผู้ประสานงานในหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ