รู้จักกับ ปตท.

สัญลักษณ์

รู้จักกับ ปตท.

สัญลักษณ์

ที่มา

ในช่วงแรกของการก่อตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ขณะนั้นไม่เหมือนปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเพียงตัวอักษรย่อคำว่า "ปตท." และ "PTT " เท่านั้น ต่อมา ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ผู้ว่าการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะทำงานศิลปกรรม ซึ่งขึ้นกับงานประชาสัมพันธ์ ออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าทางศิลปะและก่อประโยชน์ทางการค้า คือให้มีสีสันสะดุดตาจำง่ายและสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

เมื่อ กลางปี พ.ศ. 2523 นายระยอง ยิ้มสะอาด พนักงาน ได้ออกแบบสัญลักษณ์ ปตท. ไว้ทั้งสิ้น 30-40 แบบ ดร.ทองฉัตร ได้คัดเลือกและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ อีก จนกระทั่งได้แบบสัญลักษณ์ที่ดีที่สุด และในช่วงซึ่งมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์เป็นประธาน เมื่อ ปี 2524 ได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ และใช้เป็นสัญลักษณ์นั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ptt

สัญลักษณ์ปัจจุบัน

ptt