รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ​
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ​​
นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา​
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ