รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ​
นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา​
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นายพงศธร ทวีสิน
กรรมการ
กรรมการสรรหา​
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ