รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ​
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา​
นางพงษ์สวาท นีละโยธิน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​​
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่