รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ​
นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา​
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ