รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ​
นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา​
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายพงศธร ทวีสิน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​​
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา​
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ
กรรมการสรรหา​
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่