รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการ ปตท.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ​
นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา​
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายกฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการอิสระ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
กรรมการสรรหา​
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ​
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
นายพงศธร ทวีสิน
กรรมการ
กรรมการสรรหา​
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ , เลขานุการคณะกรรมการ