รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวุฒิกร สติฐิต
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
นายนพดล ปิ่นสุภา
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นายเชิดชัย บุญชูช่วย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
นายประสงค์ อินทรหนองไผ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษากฎหมาย
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
นายชฎิล ชวนะลิขิกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล
นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รัฐกิจสัมพันธ์