รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายอธิคม เติบศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม
น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นายวุฒิกร สติฐิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
นางอรวดี โพธิสาโร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร
น.ส.ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์
นายปรีชา โภคะธนวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
นายดิษทัต ปันยารชุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล
น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย