รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

รู้จักกับ ปตท.

ผู้บริหาร

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายนพดล ปิ่นสุภา
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
นายอธิคม เติบศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ำ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
นายสุชาติ ระมาศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล
นายวุฒิกร สติฐิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
นายดิษทัต ปันยารชุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน