รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย ปตท. ได้รับรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

ปี 2564

NIDA มอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” แก่ CEO ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอุปการคุณในการสนับสนุนสถาบันด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด