รู้จักกับ ปตท.

การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน

รู้จักกับ ปตท.

การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)​

2558 คลังก๊าซเขาบ่อยา
2558 คลังน้ำมันศรีราชา
2558 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
2555 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2544 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
2541 สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รวม 12 สถานี ทั่วประเทศ

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2561 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
2557 ส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
2545 ส่วนวัดและควบคุมคุณภาพก๊าซ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
2541 ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
2541 ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

การรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2558 คลังก๊าซเขาบ่อยา
2558 คลังน้ำมันศรีราชา
2558 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
2555 สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 
ฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รวม 12 สถานี ทั่วประเทศ
2555 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2552 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
2543 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2562 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2545 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ

การรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 จาก BUREAU VERITAS

2554 ส่วนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

การรับรอง ISO140001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2561 คลังก๊าซเขาบ่อยา
2561 คลังน้ำมันศรีราชา
2561 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ
2555 สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 
ฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รวม 12 สถานี ทั่วประเทศ
2555 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2548 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
2547 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2544 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

การรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

2556 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2555 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง