รู้จักกับ ปตท.

การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน

รู้จักกับ ปตท.

การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)​

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2564 คลังก๊าซเขาบ่อยา*
2564 คลังน้ำมันศรีราชา*
2564 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ*
2564 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2562 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
2564 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รวม 11 สถานี
2564 ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV Care Center
2564 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2564 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
2564 ส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
2563 ส่วนวัดและควบคุมคุณภาพก๊าซ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2563 ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2563 ส่วนควบคุมคุณภาพ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
หมายเหตุ *ขอการรับรองในนาม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

การรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2564 คลังก๊าซเขาบ่อยา*
2564 คลังน้ำมันศรีราชา*
2564 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ*
2563 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รวม 12 สถานี
2564 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2563 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
2562 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
2564 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2564 ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV Care Center

การรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศ  ISO/IEC 27001:2013 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand)

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2563 ส่วนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
หมายเหตุ *ขอการรับรองในนาม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2564 คลังก๊าซเขาบ่อยา*
2564 คลังน้ำมันศรีราชา*
2564 คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ*
2564 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก รวม 11 สถานี ทั่วประเทศ
2564 ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV Care Center
2564 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2564 สถาบันนวัตกรรม ปตท.
2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2562 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
2564 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ปีที่ได้รับการรับรอง
(ปัจจุบัน)
หน่วยงาน/พื้นที่
2562 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
2564 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
หมายเหตุ *ขอการรับรองในนาม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)