รู้จักกับ ปตท.

ความเป็นมา

รู้จักกับ ปตท.

ความเป็นมา

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน (วิกฤติการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ 2 ) ปตท. จึงเริ่มต้นการดำเนินงานด้วยการจัดหาน้ำมันสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท. มุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

Company Profile

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) หรือ ปตท. จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมด ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ปตท. มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จากบริษัทพลังงานแห่งชาติ สู่บริษัทพลังงานข้ามชาติ

ขยายการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Thai Premier Multinational Energy Company

2521

แก้ไขวิกฤตขาดแคลนน้ำมัน
/ จัดจ้างขนส่งน้ำมันจากต่างประเทศด้วยตนเอง

2523

เปลี่ยนชื่อสถานีบริการน้ำมัน
จาก "สามทหาร" เป็น ปตท.

2527

สร้างคลังและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 6 แห่งทั่วประเทศ
/ ขนส่งก๊าซหุงต้มไปยังคลังที่วประเทศ

2528

จัดตั้ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของคนไทย

2528

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
เปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติและสวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

2534

จำหน่ายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ชื่อ "พีทีที ไฮ ออคเทน ไร้สารตะกั่ว
รายแรกของไทย

2537

กำเนิดโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่

2540

สู้วิกฤตต้มยำกุ้งแปรรูป ปตท.
เพื่อระดมทุนจากตลาดหุ้น

2544

จดทะเบียน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
ในตลาดหลักทรัพย์

2545

เริ่มธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

2546

เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันเต็มรูปแบบ
"PTT Life Station"

2547

สร้างศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

2550

สถานีบริกานต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
สาขา ถนนบางนา - ตราด กม.14
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

2554

นวัตกรรมแก้วกาแฟ พลาสติกชีวภาพ
ย่อยสลายได้ "Amazon Bio Cup"

2554

เริ่มนำเข้าก๊าซ LNG เป็นครั้งแรก

2557

ก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี

2559

เปิดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า PTT EV Station

2561

โอนย้ายธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกไปเป็น PTTOR