ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 จากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อดำเนินงานด้านวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัลและเทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงพัฒนาธุรกิจ New Business S-Curve โดยสร้างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจหลักของ ปตท. การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ ปตท. อาทิ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (จากความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม) พัฒนาต้นแบบและแสวงหาโอกาสดำเนินธุรกิจ New Business S-Curve รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม ประกอบด้วยสายงาน ดังนี้