ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

สายงานธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติ การขนส่งก๊าซธรรมชาติ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึง การขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ โดยมีพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

การจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ PTT NGV