Sustainability

Waste Management

Sustainability

Waste Management

​แนวทางการจัดการ

ปตท. มุ่งลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ และยืดอายุการใช้งานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้สามารถนำภาชนะปนเปื้อนและฉนวนกันความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ ได้รวมทั้งสิ้น 195 ตันต่อปี และให้ความสำคัญด้านกระบวนการจัดการและแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่ม ปตท. โดยได้นำข้อมูลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของกลุ่ม ปตท. ที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดระยองและชลบุรี รวม 12 บริษัท มาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลวิธีการจัดการของเสีย เพื่อประเมินแนวทางการเปลี่ยนแปลงวิธีส่งกำจัด รวมถึงจัดการสัมมนาแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่ม ปตท. เช่น การสกัดโลหะมีค่าด้วยสารเร่งปฏิกริยา เพื่อผลิตเป็นผงสีเซรามิก ก่อให้เกิดมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น ซึ่งการแบ่งปันความรู้ดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางให้กับกลุ่ม ปตท. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในบริษัทของตนเองต่อไป ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงาน

การจัดการของเสีย

ของเสีย (หน่วย: ตัน)


ของเสียจากการดำเนินงานประจำวันของ ปตท.

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด


ของเสียที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานประจำวัน​ของ ปตท.

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด