ความยั่งยืน

การจัดการของเสีย

ความยั่งยืน

การจัดการของเสีย

​แนวทางการจัดการ

ปตท. มุ่งลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563 โดยมีแนวโน้มลงลดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 แนวทางบริหารจัดการของเสียหลักของ ปตท. คือการนำกลับมาใช้ประโยชน์ และยืดอายุการใช้งานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการนำศึกษาค้นคว้าแนวทางจัดการใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีทันสมัยตามมาตรฐานสากลมาใช้อย่างต่อเนื่อง 

ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2562 ปตท. ได้ศึกษาแนวทางการนำถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่หมดอายุการใช้งานแล้วจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการอื่นๆ โดยการคืนสภาพด้วยความร้อนเพื่อบำบัดสารคงค้างและเพิ่มพื้นที่ผิวและรูพรุนให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ส่งผลให้ลดปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ส่งกำจัดได้กว่า 296,420 กิโลกรัม

ตั้งแต่ปี 2559 ปตท. ได้นำข้อมูลการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของบริษัท Flagship ของ ปตท. มาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลวิธีการจัดการของเสีย เพื่อประเมินแนวทางการเปลี่ยนแปลงวิธีส่งกำจัด รวมถึงจัดการสัมมนาแบ่งปันความรู้ภายในกลุ่ม ปตท. เช่น การสกัดโลหะมีค่าด้วยสารเร่งปฏิกริยา เพื่อผลิตเป็นผงสีเซรามิก ก่อให้เกิดมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น ซึ่งการแบ่งปันความรู้ดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางให้กับกลุ่ม ปตท. เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในบริษัทของตนเองต่อไป

ปตท. ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะไม่เป็นอันตรายของประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการและแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่ม ปตท. เน้นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานในการลดขยะ รวมไปถึงการคัดแยก ปตท. จัดการสื่อความผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศไทย เช่น การจัดงานสื่อความการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ กลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิด เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และวิธีการคัดแยกขยะให้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยมีกิจกรรมจำลองฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำหลักการที่ถูกต้องไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ในปี 2562 ปตท. เน้นการจัดการขยะพลาสติกเป็นหลัก และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย โดย ปตท. ตั้งเป้าหมายที่จะขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ปี 2561 – 2573ผลการดำเนินงาน

การจัดการของเสีย


ของเสียจากการดำเนินงานประจำวันของ ปตท.

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด (ตัน)

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด (ตัน)


ของเสียที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานประจำวัน​ของ ปตท.

ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด (ตัน)

ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งกำจัด (ตัน)


ผลการดำเนินงาน

การจัดการของเสีย ของกลุ่ม ปตท.

ปริมาณขยะไม่อันตรายที่ส่งไปกำจัด (ตัน)

ปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น (ตัน)

หมายเหตุ: ขอบเขตข้อมูลครอบคลุม ปตท. และบริษัท Flagship (GC, IRPC, GPSC, PTTEP, TOP, OR)