รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระ​
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการ​
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี​
กรรมการอิสระ​
นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการ​
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน​

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

 1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
 2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee, CPRC)(ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย
 7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
 9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้
  1. โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ
  2. การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้
   ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท.
   ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
  3. การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
 10. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
ที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ