รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางพงษ์สวาท นีละโยธิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ​
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระ​
กรรมการสรรหา​
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร​
กรรมการอิสระ​
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน​

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

 1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
 2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee, CPRC)(ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 5. พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 6. สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
 9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้
  1. โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท และต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ
  2. การลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ปตท. ให้
   ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท.
   ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
  3. การลงทุนที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
 10. กำหนดและทบทวนนโยบายการจัดการนวัตกรรมองค์กร
 11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผล แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี เพื่อนำไปดำเนินการ
 12. กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 13. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 14. กำหนด และทบทวน กรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด
 15. กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
 16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 17. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน