รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รู้จักกับ ปตท.

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ​
นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ​
กรรมการสรรหา​
พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ​
กรรมการสรรหา​

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการและ กรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี
  6. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
  7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ปรับปรุงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560)
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย