รู้จักกับ ปตท.

นโยบายการควบคุมภายใน

รู้จักกับ ปตท.

นโยบายการควบคุมภายใน

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนว่า ปตท. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานการเงินและรายงานการดำเนินงานมีความเชื่อถือได้ ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ควบคู่กับการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

  • ปตท. ต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
  • กำหนดให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่อำนวยการ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ ปตท.

  • ผู้บริหารทุกระดับของ ปตท. มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ริเริ่ม สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และถ่ายทอดให้พนักงานในหน่วยงานนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  • บุคลากรของ ปตท. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

นโยบายการควบคุมภายในของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)